หลักสูตรการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน : Community Content Marketing

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร C2M
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน : Community Content Marketing
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่เรียน 26 เม.ย. 2564
คำสำคัญ Community, Content, Marketing, หลักสูตรการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน, content, marketing, community, storytelling, media, digital, infographic, business, intelligence, การตลาดเชิงเนื้อหา, ผลิตภัณฑ์, ชุมชน
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรการตลาดเชิงเนื้อหาสำหรับส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน: Community Content Marketing

คำอธิบาย

หลักสูตร C2M เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ digital content marketing ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงจากผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพึ่งพาตนเองทางธุรกิจต่อไปได้ในยุค New Normal

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 4 โมดูล ดังนี้

โมดูลที่ 1 เรื่อง กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategies) ประกอบด้วยเนื้อหา อาทิเช่น การทำความรู้จักลูกค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงการวิเคราะห์และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ business model canvas

โมดูลที่ 2 เรื่อง การเล่าเรื่องแบรนด์ (Brand Storytelling) ประกอบด้วยเนื้อหา อาทิเช่น การเล่าเรื่อง การสร้างตัวตนให้คนจดจำ การปั้นคอนเทนต์สร้างตัวตนผ่าน Facebook และ TikTok รวมถึงตัวอย่างธุรกิจที่มี Storytelling โดดเด่น

โมดูลที่ 3 เรื่อง ดิจิทัลมีเดียคอนเทนต์(Digital Media Content) ประกอบด้วยเนื้อหา อาทิเช่น การโปรโมทผลิตภัณฑ์โดยใช้อินโฟกราฟิก การปลุกความคิดสร้างสรรค์มุมมองการถ่ายภาพ รวมถึงการสร้าง VDO Clip Maker

โมดูลที่ 4 เรื่อง เครื่องมืออัจฉริยะทางธุรกิจ (Business Intelligence Tools) ประกอบด้วยเนื้อหา คีย์เวิร์ดกับการสื่อสารบนโลกออนไลน์ การบูทเพจอย่างไรให้ปัง รวมถึงการสร้างแชทบอทเพื่อตอบคำถามลูกค้าแบบอัตโนมัติ

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยายและสาธิตการปฏิบัติ พร้อมทั้งแบบฝึกหัดเชิงปฏิบัติการของแต่ละโมดูล

กลุ่มเป้าหมาย

บุคคลทั่วไป ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

ผู้จัดทำบทเรียน

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, SCB Academy และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ