การตลาดดิจิทัล

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร MSC02
ชื่อหลักสูตร การตลาดดิจิทัล
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่เรียน 28 ก.พ. 2565
คำสำคัญ การตลาดดิจิทัล, หลักสูตรระยะสั้น, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การตลาดดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัลได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการตลาดดิจิทัลได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยสู่ความสำเร็จของการทำการตลาดดิจิทัลได้

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) สามารถนำแนวความคิดทางการตลาดผสานกับความเป็นดิจิทัล ผ่านกระบวนการการทำความเข้าใจเครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ พร้อมตัวอย่างประกอบ

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 จักรวาลการตลาดดิจิทัล

ตอนที่ 2 เครื่องมือหลากหลายประยุกต์ใช้ทางการตลาด

ตอนที่ 3 Success Case Study

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน