จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ORI_004
ชื่อหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 27 ก.ย. 2564
คำสำคัญ Human, Research, Ethics, Respect, for, Persons, Beneficence, Justice, จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์, จริยธรรมการวิจัย, การวิจัยในมนุษย์, จริยธรรม
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” รวบรวมเนื้อหาและสิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงเมื่อจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์ เช่น หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่

  • หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Persons)
  • หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)
  • หลักความยุติธรรม (Justice)
รวมถึง ตัวอย่างลักษณะงานวิจัยที่ถือว่าเข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการขอความยินยอม การพิจารณาประโยชน์และความเสี่ยง และการคัดเลือกอาสาสมัคร เป็นต้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์ นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง รวมทั้งสามารถคุ้มครองดูแลและรักษาสวัสดิภาพของอาสาสมัครอย่างสม่ำเสมอตลอดการศึกษาวิจัย เพื่อให้งานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาหลักสูตร

ตอนที่ 1 การวิจัยในมนุษย์

ตอนที่ 2 ตัวอย่าง ลักษณะงานวิจัยที่ถือว่าเข้าข่ายการวิจัยในมนุษย์

ตอนที่ 3 จะมั่นใจได้อย่างไรว่างานวิจัยดำเนินการอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรรมการวิจัยในมนุษย์

ตอนที่ 4 สิ่งสำคัญที่ผู้วิจัยต้องคำนึงถึงเมื่อจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์

ตอนที่ 5 หลักจริยธรรมพื้นฐานของการวิจัยในมนุษย์

ตอนที่ 6 หลักความเคารพในบุคคล (Respect for Persons)

ตอนที่ 7 หลักคุณประโยชน์ ไม่ก่ออันตราย (Beneficence)

ตอนที่ 8 หลักความยุติธรรม (Justice)

ตอนที่ 9 ประเด็นจริยธรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตอนที่ 10 ช่องทางการติดต่อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านจริยธรรรมการวิจัยในมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)