กฎหมายน่ารู้

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PCRU_LAW02
ชื่อหลักสูตร กฎหมายน่ารู้
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วันที่เรียน 1 ก.พ. 2561
คำสำคัญ กฎหมาย, กฎหมายน่ารู้
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายรายวิชา

มีความรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม การคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย การป้องกันการทุจริตและสามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้

โดยหลักสูตรกฏหมายน่ารู้ประกอบด้วย 5 บท ดังต่อไปนี้

บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของกฏหมาย

บทที่ 2 กฏหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม

บทที่ 3 หลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

บทที่ 4. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อม

บทที่ 5. ปัญหาการใช้กฏหมายในสังคมไทย

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคม

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของหลักการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

3, เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสามารถปฏิบัติตนตามที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนตระหนักถึงปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย การป้องกันการทุจริตและสามารถหาแนวทางป้องกันและแก้ไขได้3, เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์มนัสนันท์ ปิ่นพิทักษ์