การเรียนรู้โครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Arduino และบอร์ดRaspberry Pi

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PSRU01
ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้โครงงานสมองกลฝังตัวด้วยบอร์ด Arduino และบอร์ดRaspberry Pi
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วันที่เรียน 1 ก.ค. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

ปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการทางานได้ดีและมีความสามารถมากขึ้น และก็ได้มีการพัฒนานาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการพัฒนาระบบต่าง ๆ มากมาย ที่จะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนาไปใช้ในการทางานในชีวิตประจำวันหรือในเชิงธุรกิจด้วยก็สามารถที่จะทำได้ เช่น การพัฒนาระบบหุ่นยนต์สารวจเพื่อใช้ทำงานแทนคน หรือการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฝังตัวเพื่อใช้ในงานด้านต่าง ๆ จึงได้นำบอร์ด Arduino ที่เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source มาประยุกต์ใช้ต่อกับ Sensor ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ ความง่ายของ Arduino ในการต่ออุปกรณ์ต่างๆ สามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกเชื่อมต่อมายังขา I/O ของบอร์ดได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับบอร์ดเสริมอื่นๆได้ (Arduino Shield)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.

ผู้จัดทำบทเรียน (เขียนเนื้อหาบทเรียน)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ สุวรรณราช
ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้สนับสนุนโครงการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Short URL

https://goo.gl/jKTQKM