การสร้างเกมด้วย Construct 2

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SKUR01
ชื่อหลักสูตร การสร้างเกมด้วย Construct 2
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วันที่เรียน 12 เม.ย. 2560
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

เกี่ยวกับเนื้อหา

เรียนรู้การพัฒนาเกมโดยใช้ Construct 2

URL Short

https://goo.gl/sYuE1x

ผู้สอนf

Course Staff Image #1

ภาณุกร ภูริปัญญานันท์

อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา