การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร UBRU-ONLINE-412001
ชื่อหลักสูตร การเขียนโปรแกรมควบคุมบอร์ด Raspberry Pi
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วันที่เรียน 1 ก.ค. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

“การพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์(บอร์ด Raspberry Pi)” จัดทำ และพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีคือหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อนำไปใช้บนระบบสื่อสาระออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางไกลฯ (MOOC) ในโครงการเครือข่าย “มหาวิทยาลัยราชภัฏสนองพระราชดำริ : ไอซีทีส่งเสริมการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ ๒๑” เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้ผู้เรียนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้บอร์ด Raspberry Pi ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว (embedded invention) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้แบบ STEM ที่ นักเรียนได้ผนวกแนวคิดการออกแบบเชิงวิศวกรรมกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี แล้วนำความรู้มา สร้างชิ้นงานของ โดยคณะผู้จัดทำมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้และเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน หรือผู้ที่มีความสนใจ สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และใช้เป็นพื้นฐานเพื่อนำไป ต่อยอดในงาน Embedded System หรืองาน Internet Of Things หากเนื้อหาในกิจกรรมนี้บกพร่องหรือผิดพลาดสามารถ แจ้งคณะผู้จัดทำการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องตามความเหมาะสมต่อไป

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

คณะวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.

ผู้จัดทำบทเรียน (เขียนเนื้อหาบทเรียน)

ธนรัฐ โชติพันธ์
สุริยนต์ สาระมูล
พงษ์เลิศ สังกะเพศ
ยุทธศักดิ์ ทองแสน

ผู้สนับสนุนโครงการ

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

URL Short

https://goo.gl/dMV66Z