การบัญชีต้นทุน

รายละเอียด

 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การบัญชีต้นทุน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบบัญชีและข้อมูลทางการบัญชีในการตัดสินใจได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดและการจำแนกประเภทต้นทุนได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคำนวณต้นทุนสินค้าในธุรกิจแต่และประเภทได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ต้นทุน จำนวนและกำไรได้

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายระบบบัญชี และข้อมูลทางการบัญชี ความหมายของต้นทุนต่าง ๆ สามารถเลือกใช้ข้อมูลต้นทุนและปัจจัยการผลิตต่าง ๆ เพื่อการคำนวณต้นทุนสินค้าหรือบริการ เข้าใจแนวคิดและการจำแนกประเภทต้นทุนได้ สามารถคำนวณต้นทุนสินค้าในธุรกิจแต่และประเภทได้ อีกทั้งสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต้นทุน กำไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวตัดสินใจ วางแผนในการดำเนินเงินได้

เนื้อหาประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 คิดจะทำธุรกิจหัวใจสำคัญคือบัญชี

ตอนที่ 2 แนวคิดและการจำแนกประเภทต้นทุน

ตอนที่ 3 การคำนวณต้นทุนสินค้าในธุรกิจแต่ละประเภท

ตอนที่ 4 ขายจำนวนเท่าไร... เมื่อหวังกำไรที่ต้องการ

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน