การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร MSC04
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ
หน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันที่เรียน 28 ก.พ. 2565
คำสำคัญ การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ, การท่องเที่ยวและการโรงแรม, หลักสูตรระยะสั้น, คณะวิทยาการจัดการ, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบุคลิกภาพทั้งบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หลักการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมในงานอุตสาหกรรมบริการ

คำอธิบายรายวิชา

องค์ประกอบที่ทำให้มนุษย์มีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมบริการ ความหมายและความสำคัญของมนุษย์สัมพันธ์ ความหมายและความสำคัญของวาทศิลป์ การเตรียมและการจัดเรื่องมารยาทการฟังและการพูดในการบริการ

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 บุคลิกอย่างไรชนะใจงานบริการ

ตอนที่ 2 หลักคุณธรรมนำไปสู่การพัฒนาบุคลิกภายในเพื่อสร้างความประทับใจแก่ลูกค้า

ตอนที่ 3 เนรมิตตัวคุณเป็นคนใหม่ที่ดูดีเพื่อเหมาะสมกับงานบริการ

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน