การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

รายละเอียด

 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจว่าทำไม/มีความสำคัญอย่างไรถึงต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ/เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจถึงประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดทฤษฎี กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาทุนมนุษย์ที่สำคัญ การจัดการผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การ การพัฒนาพนักงานรายบุคคล และการพัฒนาเส้นทางการเติบโตในอาชีพ เครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ทุนมนุษย์ต่าง ๆ การนำเครื่องมือทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปใช้ในการพัฒนาพนักงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การ จิตวิทยาในการพัฒนาพนักงานแต่ละกลุ่ม กระบวนการและขั้นตอนการฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ ในฐานะเครื่องมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/ทุนมนุษย์

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงอะไร

ตอนที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีความสาคัญ และจำเป็นอย่างไร

ตอนที่ 3 แล้วเราจะมีวิธีพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างไรเพื่อเพิ่มมูลค่าทรัพยากรมนุษย์/ทุนมนุษย์ ให้กับองค์การและสังคม

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน