ธุรกิจดิจิทัล

 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

ธุรกิจดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ความรู้ และขยายมุมมองในการทำธุรกิจดิจิทัล

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เหมาะสมกับธุรกิจได้

คำอธิบายรายวิชา

ผู้เรียนมีความรู้และมองเห็นเทคโนโลยีดิจิทัลใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้องค์การเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่มีรูปแบบการแข่งขันที่เปลี่ยนไป และสามารถเลือกแพลตฟอร์มดิจิทัลรูปแบบต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจ

เนื้อหาประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 พลิกโฉมธุรกิจด้วยดิจิทัล

ตอนที่ 2 สร้างธุรกิจให้ปังด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

ตอนที่ 3 แพลตฟอร์มดิจิทัลสุดต๊าซในงานธุรกิจ

กิจกรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย วีดีทัศน์บรรยาย พร้อมทั้งแบบฝึกหัด

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษา, ศิษย์เก่า, บุคคลทั่วไป/ผู้ที่สนใจ Up-skill และผู้ประกอบการชุมชน

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด พร้อมทำข้อสอบหลังเรียน จะได้รับประกาศนีบัตรรับรองการเข้าเรียนแบบออนไลน์ ดาวน์โหลดได้จากแพลตฟอร์มนี้

การลงทะเบียนเรียน

คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับผู้จัดทำบทเรียน เพื่อการติดต่อสื่อสาร และรับบริการจากผู้จัดทำบทเรียน

ผู้จัดทำบทเรียน