มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (Thailand Children's University)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร TCU01
ชื่อหลักสูตร มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย (Thailand Children's University)
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่เรียน 15 ส.ค. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

กิจกรรมการทดลองในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ผ่านการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับแรงบันดาลใจ รักและสนใจวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมการทดลองโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย; จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในหลักสูตร TCU01 ประกอบด้วย 6 การทดลอง ได้แก่

1. กิจกรรม ฉับ : สงสัย สังเกต สร้างข้อคาดการณ์

2. กิจกรรม พระอาทิตย์วาดรูป (Cyanotype Printing)

3. กิจกรรม สีสันแห่งธรรมชาติ

4. กิจกรรม กล้าท้าจับ อะไรอยู่ในกล่อง

5. กิจกรรม จุลินทรีย์กินได้ : โยเกิร์ต

6. กิจกรรม บันทึกลับสัตว์ดึกดำบรรพ์

จุดประสงค์

1. ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (hands-on)

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น

- ครูและอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา

- เรียนรู้กิจกรรมการทดลองผ่านระบบออนไลน์

เกณฑ์การประเมิน

- นักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์และคณะ

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย