หลักสูตรนาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น

 

ภาพรวม

About This Course

บทเรียน เรื่อง นาโนเทคโนโลยีเบื้องต้น จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนให้แก่ผู้ที่สนใจ ศึกษาเรียนรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยี โดยเนื้อหาในบทเรียน ได้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงเนื้อหาจาก “หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี” และ “หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตรในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษนตอนต้น” ซึ่งมีทีมนักวิชาการได้คิดสร้างสรรค์และออกแบบกิจกรรมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจนาโนเทคโนโลยีในระดับพื้นฐานได้อย่างสนุกสนาน และเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เยาวชน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะนาโนเทคโนโลยี ได้สนุกกับการเรียนรู้โดยวิธีปฏิบัติ ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วย ๑๓ บทเรียน โดยเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้จนนำไปสู่การ

๑. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร ตอน การเปลี่ยนหน่วย

๒. นาโนเทคโนโลยีคืออะไร ตอน เล็กเท่าไหร่จึงจะเป็นนาโน

๓. ทำไมต้องเป็นนาโน ตอน กิจกรรมการทดลอง เรื่อง พื้นที่ผิว

๔. ทำไมต้องเป็นนาโน ตอน กิจกรรมการทดลอง เรื่อง ใครละลายเร็วกว่ากัน

๕. ทำไมต้องเป็นนาโน ตอน กิจกรรมสังเคราะห์ทองคำนาโน

๖. โครงสร้างคาร์บอนระดับนาโน ตอน กิจกรรมการสร้างแบบจำลองโครงสร้างเพชร

๗. โครงสร้างคาร์บอนระดับนาโน ตอน กิจกรรมการสร้างแบบจำลองโครงสร้างฟูลเลอรีน

๘. มหัศจรรย์นาโนในธรรมชาติ ตอน เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เป็นนาโนในธรรมชาติ

๙. มหัศจรรย์นาโนในธรรมชาติ ตอน กิจกรรมการทดลอง เรื่อง น้ำกลิ้งบนใบบัว

๑๐. มหัศจรรย์นาโนในธรรมชาติ ตอน การสื่อสารความรู้เรื่องนาโนเทคโนโลยีในธรรมชาติให้ผู้อื่นรับรู้ในแบบที่เข้าใจง่าย

๑๑. แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่งานวิจัยสิ่งทอนาโน ตอน การทำผ้ากันน้ำ

๑๒. การสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระดับนาโน ตอน กิจกรรมการสังเคราะห์อนุภาคเงินนาโนเพื่อการทดสอบสารตะกั่ว

๑๓. การประยุกต์ใช้นาโนเทคโนโลยี ตอน เรียนรู้หลักการทำงานของกล้อง AFM (Atomic Force Microscope) .

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยากรเครือข่ายนาโนพลัส

๑. นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพ

๒. นายศรัญญู ศรีสมพร โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

๓. นายขุนทอง คล้ายยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๔. นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ผู้จัดทำบทเรียน (เขียนเนื้อหาบทเรียน)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยากรเครือข่ายนาโนพลัส

๑. นายมานะ อินทรสว่าง โรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพ

๒. นายศรัญญู ศรีสมพร โรงเรียนปราจินราษฎรอำรุง จ.ปราจีนบุรี

๓. นายขุนทอง คล้ายยทอง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๔. นางสาวจุฑารัตน์ ใจงาม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี จ.ปทุมธานี

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ชัย ชะนูนันทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

เอกสารอ้างอิงบทเรียน

- หนังสือกิจกรรมการทดลองส่งเสริมการเรียนรู้นาโนเทคโนโลยี จัดทำโดย ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

- หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตรในโรงเรียน ระดับมัธยมศึกษนตอนต้น จัดทำและเผยแพร่โดย โครงการสร้างความเข้าใจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่สาธารณชน และศูนย์ ATLAS Thailand Unit ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้สนับสนุนโครงการ

สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ

ศูนย์เครือข่ายนาโนพลัส (ศูนย์ประสานงานวิทยากรเครือข่ายนาโนเทคโนโลยีและเผยแพร่ความรู้ทางด้านนาโนเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค)