TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NECTECX_000002
ชื่อหลักสูตร TPMAP ระบบบริหารจัดการข้อมูลคนจนแบบชี้เป้า
หน่วยงาน NECTEC
วันที่เรียน 6 ธ.ค. 2563
คำสำคัญ TPMAP, บริหารจัดการข้อมูล, คนจน, รายได้น้อย, การพัฒนา, NECTEC, Big data, Thai People Map
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรเรียนออนไลน์ เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) สำหรับบุคคลทั่วไป เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและรับรู้ ข้อมูลปัญหา เด็กแรกเกิด การศึกษา ผู้สูงอายุ การพัฒนาสภาพที่อยู่อาศัย ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ใน 5 มิติ ได้แก่ สุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษา รายได้ และ การเข้าถึงบริการภาครัฐ และ สามารถใช้ช่วยระบุปัญหาที่เกี่ยวกับความยากจน โดยสามารถใช้ตอบคำถาม 3 ข้อ ได้แก่ คนจนอยู่ที่ไหน? คนจนมีปัญหาอะไร? จะพ้นความยากจนได้อย่างไร?

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงานสร้างสรรค์หลักสูตร

เนคเทค. สวทช.