Powerpoint for Presentation

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร NSTDA_000021
ชื่อหลักสูตร Powerpoint for Presentation
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 25 มี.ค. 2563
คำสำคัญ infographic, powerpoint, infographic presentation
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

PowerPoint for Presentation

เนื้อหาวิชานี้เน้นเทคนิคการสร้างรูปภาพในการนำเสนอ

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจ

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

Course Staff Image #2

นายบุญเกียรติ เจตจำนงนุช

นักวิชาการ ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ