จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ORI_001
ชื่อหลักสูตร จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และ พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 5 ต.ค. 2563
คำสำคัญ การวิจัยในสัตว์, จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์, พรบ.สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์, พ.ศ., 2558, คณะกรรมการ, IACUC, หลัก, 3Rs, แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์, สถานที่ดำเนินการกับสัตว์, ใบอนุญาตใช้สัตว์
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์ฯ จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมไปถึงสร้างความตระหนัก ให้แก่นักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย นักวิเคราะห์โครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

เนื้อหาหลักสูตร

1. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

2. คำจัดกัดความของ “สัตว์” และประเภทของสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

3. ลักษณะงานทางวิทยาศาสตร์ เช่น งานวิจัย งานทดสอบ และการดัดแปลงพันธุกรรม เป็นต้น

4. จรรยาบรรณการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

5. หลักเกณฑ์และหน้าที่ของผู้ใช้สัตว์/ผู้ผลิตสัตว์/ผู้รับผิดชอบสถานที่ดำเนินการ

6. แบบสำรวจโครงการวิจัยที่เข้าข่ายการวิจัยในสัตว์ และแผนผังแนวทางการยื่นข้อเสนอโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)