จริยธรรมการวิจัย 02

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ORI_002
ชื่อหลักสูตร จริยธรรมการวิจัย 02
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 21 พ.ย. 2563
คำสำคัญ Research, Integrity, Plagiarism, Falsification, Fabrication, คัดลอก, ลักลอก, จริยธรรมการวิจัย, จริยธรรม
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

หลักสูตรเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง จริยธรรมการวิจัย 02 (Research Integrity 02) รวบรวมเนื้อหาและตัวอย่างกระทำที่ถือว่าเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย ได้แก่

  • การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism)
  • การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)
  • การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย รวมไปถึงวิธีการป้องกัน นโยบาย และช่องทางการร้องเรียน เมื่อมีข้อสงสัยหรือพบเห็นการกระทำที่อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยเกิดขึ้น

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร สวทช. กลุ่มวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บุคลากรกลุ่มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย นักศึกษา และบุคคลภายนอก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัย และไม่ประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัยโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติและประยุกต์ใช้ในการทำวิจัยให้ถูกต้อง สอดคล้องตามหลักจริยธรรมการวิจัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่า งานวิจัยที่แล้วเสร็จ จะมีคุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ และสามารถทำซ้ำได้

เนื้อหาหลักสูตร

ตอนที่ 1 จริยธรรมการวิจัย

ตอนที่ 2 การลักลอกความคิดและผลงานการวิจัย (Plagiarism) และการลักลอกความคิดและผลงานการวิจัยของตนเอง (Self-plagiarism)

ตอนที่ 3 การปลอมแปลงข้อมูลการวิจัย (Falsification)

ตอนที่ 4 การแต่งข้อมูลการวิจัยขึ้นเอง (Fabrication)

ตอนที่ 5 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย และวิธีการแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดการประพฤติผิดจริยธรรมการวิจัย

ตอนที่ 6 นโยบายของ สวทช. ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมการวิจัย และสรุป

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.)