การบันทึกข้อมูลงานวิจัย

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร RQM_001
ชื่อหลักสูตร การบันทึกข้อมูลงานวิจัย
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 21 ม.ค. 2563
คำสำคัญ งานวิจัย, การบันทึกข้อมูล
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

การบันทึกข้อมูลงานวิจัย เป็นการรักษามาตรฐานในการทำงานด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร “การบันทึกข้อมูลงานวิจัย” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักการบันทึกข้อมูลงานวิจัยที่ดี และประโยชน์ของการบันทึกงานวิจัย เพื่อให้ผู้เรียน มีความเข้าใจ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานวิจัย เพื่อเป็นแบบอย่างการทำงานที่มีคุณภาพและสามารถตรวจสอบได้

กิจกรรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 15 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.