การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร RQM_002
ชื่อหลักสูตร การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 21 ม.ค. 2563
คำสำคัญ authorship, publication, การมีชื่อในผลงานวิชาการ, การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

หลักสูตร “การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ” ได้รวบรวมสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมีชื่อในเอกสารเผยแพร่ทางวิชาการ หน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางการปฏิบัติกรณีเกิดข้อพิพาทและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการมีชื่อในผลงาน เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ และป้องกันข้อร้องเรียนด้านการประพฤติมิชอบในการวิจัย

กิจกรรรมการเรียนรู้

ประกอบด้วย คลิปวีดิทัศน์ เอกสารเผยแพร่ความรู้ และแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้และความเข้าใจ 15 ข้อ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนเข้าเรียนถึง 80% ของเนื้อหาทั้งหมด จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์

ผู้จัดทำบทเรียน

ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

เว็บไซต์ฝ่ายพัฒนาคุณภาพการวิจัย สวทช.