การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ชุดความลับของพืช เรื่อง สารสีในใบไม้

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SCK02
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ชุดความลับของพืช เรื่อง สารสีในใบไม้
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 5 พ.ค. 2561
คำสำคัญ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์, Inquiry, cycle, การทดลอง, ปฐมวัย, ความลับของพืช, สารสีในใบไม้
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย เป็นคู่มือการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพืชระดับปฐมวัยที่ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็กๆ ให้เข้าใจเนื้อหาง่ายๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ โดยเลือกกิจกรรมเรื่องพืชเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็กๆ คุ้นเคย บางกิจกรรมครูอาจเคยทำมาแล้ว แต่จุดเด่นของกิจกรรมชุดนี้คือ ทีมผู้จัดทำได้นำมาออกแบบให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และออกแบบขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยละเอียดเพื่อให้เหมาะกับบริบทของไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ 6 ขั้นตอน

ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความลับของพืชระดับปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรม 6 เรื่องได้แก่

1. พืชดูดน้ำ

2. สารสีในใบไม้

3. พืชสะสมอาหาร

4. การเดินทางของลูกยาง

5. ความลับของผิวส้ม

6. ผลไม้เปลี่ยนสี

จุดประสงค์

1. ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (hands-on)

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

- ครูและอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา

- เรียนรู้กิจกรรมการทดลองผ่านระบบออนไลน์

เกณฑ์การประเมิน

- นักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล

นางสาวพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต

นางสาวปันรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวจิดากาญจน์ สีหาราช

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรนี้ไม่มีใบประกาศนียบัตร