การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ชุดความลับของพืช เรื่องความลับของผิวส้ม

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SCK05
ชื่อหลักสูตร การพัฒนาทักษะกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ชุดความลับของพืช เรื่องความลับของผิวส้ม
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 19 ก.ย. 2561
คำสำคัญ กระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์, Inquiry, cycle, การทดลอง, ปฐมวัย, ความลับของพืช, ความลับของผิวส้ม, น้ำมันหอมระเหย
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความลับของพืช ระดับปฐมวัย เป็นคู่มือการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับพืชระดับปฐมวัยที่ออกแบบขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้คุณครูสามารถนำไปสอนเด็กๆ ให้เข้าใจเนื้อหาง่ายๆ เกี่ยวกับพืชในมุมมองทางวิทยาศาสตร์ โดยเลือกกิจกรรมเรื่องพืชเนื่องจากเป็นเรื่องใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่เด็กๆ คุ้นเคย บางกิจกรรมครูอาจเคยทำมาแล้ว แต่จุดเด่นของกิจกรรมชุดนี้คือ ทีมผู้จัดทำได้นำมาออกแบบให้มีกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางวัฏจักรการสืบเสาะ (Inquiry Cycle) ตามแนวทางโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และออกแบบขั้นตอนการทำกิจกรรมโดยละเอียดเพื่อให้เหมาะกับบริบทของไทย เพื่อให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์และเกิดความคิดรวบยอดด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมสนุกๆ 6 ขั้นตอน

ชุดสื่อส่งเสริมการเรียนรู้เรื่อง ความลับของพืชระดับปฐมวัย ประกอบด้วยกิจกรรม 6 เรื่องได้แก่

1. พืชดูดน้ำ

2. สารสีในใบไม้

3. พืชสะสมอาหาร

4. การเดินทางของลูกยาง

5. ความลับของผิวส้ม

6. ผลไม้เปลี่ยนสี

จุดประสงค์

1. ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมการทดลองที่ท้าทายและน่าสนใจด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง (hands-on)

2. เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนช่างสังเกต รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม และค้นหาคำตอบ ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

3. เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีในการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรมได้

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนระดับชั้นปฐมวัย

- ครูและอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา

- เรียนรู้กิจกรรมการทดลองผ่านระบบออนไลน์

เกณฑ์การประเมิน

- นักเรียน อาจารย์ และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้

อาจารย์ผู้สอน

นางสาวสุปราณี สิทธิไพโรจน์สกุล

นางสาวพิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต

นางสาวปันรสี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวจิดากาญจน์ สีหาราช