การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SRS-001
ชื่อหลักสูตร การทำโครงงานวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 5 พ.ค. 2564
คำสำคัญ โครงงานวิทยาศาสตร์, การทำโครงงาน, กระบวนการคิด, การตั้งสมมติฐาน, การคิด, วิจัย, การสังเกต, วิทยาศาสตร์
แชร์
 

ภาพรวม

รายละเอียดหลักสูตร: การทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่อง การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ไว ประทุมผาย นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ แบ่งการนำเสนอไว้ 5 ตอน

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ดร.ไว ประทุมผาย

นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ (IBCT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ (IBBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี