โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SRS-002
ชื่อหลักสูตร โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 5 พ.ค. 2564
คำสำคัญ การค้นคว้าวิจัย, วิจัย, ทักษะวิทยาศาสตร์, โครงการโรงเรียนทักษะวิทยาศาสตร์, นักวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์
แชร์
 

ภาพรวม

รายละเอียดหลักสูตร: โครงการโรงเรียนฐานทักษะวิทยาศาสตร์

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ดร.ไว ประทุมผาย

นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ (IBCT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ (IBBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี