การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SRS_004
ชื่อหลักสูตร การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 11 ก.พ. 2565
คำสำคัญ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง, การเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์, เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, การทบทวนวรรณกรรม, การประมวลเอกสาร
แชร์
 

ภาพรวม

รายละเอียดหลักสูตร: การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดทำคลิปวิดีโอสื่อการเรียนรู้เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมเพื่อทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ไว ประทุมผาย นักวิจัยจากศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ดร.ไว ประทุมผาย

นักวิจัย ทีมวิจัยเทคโนโลยีการควบคุมทางชีวภาพ (IBCT) กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีไบโอรีไฟเนอรีและชีวภัณฑ์ (IBBG) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี