การสำรวจศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้น

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร SRS_005
ชื่อหลักสูตร การสำรวจศึกษาระบบนิเวศเบื้องต้น
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
วันที่เรียน 28 มี.ค. 2565
คำสำคัญ biotecnology, ระบบนิเวศ, ความหลากหลายทางชีวภาพ, การสำรวจ
แชร์
 

ภาพรวม

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป

ทีมออกแบบพัฒนาหลักสูตร

ดร.อนุตตรา ณ ถลาง

นักวิจัย ทีมวิจัยธนาคารพืช (NBPB) ธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ (NBT) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

โครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี