สื่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร OERMOOC_000028
ชื่อหลักสูตร สื่อการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษ
หน่วยงาน โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
วันที่เรียน 15 ม.ค. 2564
คำสำคัญ เทคนิคการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ, ภาษาอังกฤษ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

การสอนภาษาทุกภาษามีธรรมชาติของการเรียนรู้เช่นเดียวกัน คือเริ่มจากการฟัง และการพูดแล้วจึงไปสู่การอ่านและการเขียนตามลำดับ การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษในเบื้องต้นจะมุ่งเน้นเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษา (Accuracy) ในเรื่องของเสียง คำศัพท์ (Vocabulary) ไวยากรณ์ (Grammar) และประโยค (Patterns) ดังนั้นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนระดับต้นได้ฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษจึงเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนต้องฝึกปฏิบัติตามแบบ หรือตามโครงสร้างประโยคที่กำหนดให้พูดเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้การฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษผู้สอนจะต้องจัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะการพูดให้สอดคล้องกับระดับและศักยภาพของผู้เรียน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างแท้จริง

เด็กพิเศษที่เรียนร่วมในโรงเรียนก็จะต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรของโรงเรียนด้วย แต่การเรียนรู้ของเด็กพิเศษอาจจะต้องใช้เวลาฝึกทักษะการพูดภาษาอังกฤษนานกว่าเด็กปกติทั่วไป การฝึกฝนต้องทำซ้ำบ่อยๆจนผู้เรียนสามารถทำได้ตามจุดมุ่งหมาย โดยครูผู้สอนจะต้องปรับเปลี่ยนเนื้อหาบทเรียนให้กระชับ และมีความรู้ในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความสามารถของเด็กพิเศษ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อแสดงวิธีการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับกลุ่มเด็กพิเศษ
  2. เพื่อให้ครู/ผู้ปกครองเข้าใจและมีแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้กับเด็กพิเศษ
  3. เพื่อช่วยให้ครู/ผู้ปกครองสามารถต่อยอดความคิดในการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการพูดในหัวข้อเรื่องอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปแบบการเรียนรู้

หลักสูตรเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ไม่มีใบประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้สนใจทั่วไป

หน่วยงาน/ผู้ร่วมสร้างสรรค์หลักสูตร

  1. โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์ฯ
  2. ครูพรวลัย ดำรงทรัพย์วณิช