รู้รับ...ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

รายละเอียด

 

ภาพรวม

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตร ชุดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง “รู้รับภัยพิบัติทางธรรมชาติ” ระดับประถมศึกษา จัดทำขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพครู/นักเรียนให้สามารถศึกษาเรียนรู้เนื้อหาทางด้านภัยพิบัติ และเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจส่งผลต่อชีวิต ทรัพย์สินของครู/นักเรียน และครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสียงภัยพิบัติ

เนื้อหาของชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

แบ่งออกเป็น 11 หน่วย การเรียนรู้ ประกอบด้วย โลกของเราไม่เคยอยู่นิ่ง แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด สึนามิ แหล่งน้ำของโลก สภาวะอากาศ พายุหมุนเขตร้อน อุทกภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และไฟป่า พร้อมทั้งกิจกรรมการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาตินที่เสียงภัยพิบัติ

จุดเด่นของ ชุดกิจกรรมเรียนรู้ระดับประถมศึกษา เรื่อง รู้รับ... ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนในศตวรรษที่ 21 คือ มีเนื้อหาในการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติซึ่งมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วม พัฒนาทักษะการคิด การทำงานกลุ่ม และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) ในการค้นคว้าข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล รมชาติ

ผู้ดูแลหลักสูตร

Course Staff Image #1

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

กลุ่มเป้าหมาย

ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไป