หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร ETDA
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy)
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 2 ส.ค. 2561
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประสานความร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมดำเนินงาน “โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.” ขึ้น เพื่อประยุกต์ใช้ไอซีทีในการเพิ่มช่องทางการขายสินค้าของโรงเรียนหรือชุมชน สนับสนุนการทำธุรกิจออนไลน์ให้กับครู นักเรียน รวมถึงชุมชนในพื้นที่ ช่วยในการสร้างรายได้ให้แก่โรงเรียน และ/หรือนักเรียน ครอบครัว ชุมชน และเกิดการพัฒนาผู้เรียนด้านการทำธุรกิจออนไลน์ได้

หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) จึงเป็นหลักสูตรหนึ่งที่เป็นผลเกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการดังกล่าว จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นบทเรียนให้ครู นักเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษา และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ต่อไป

หน่วยงานความร่วมมือที่ร่วมจัดทำหลักสูตร

Course Staff Image #2• สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

• โดยมีหน่วยงานหลักที่ร่วมเป็นทีมวิชาการหลักในการจัดทำหลักสูตร

• ศูนย์วิจัยของการสื่อสารและการพัฒนาการจัดการความรู้ (CCDKM) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

หลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล (Business for Digital Economy) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการบริการความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านอีคอมเมิร์ซ ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช. มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื้อหาของคอร์ส

Module 1 : การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล

เน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคของสื่อดิจิทัลปัจจุบันที่มีบทบาทสำคัญต่อการสร้างสรรค์สื่อสมัยใหม่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวเทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการเรียนรู้แบบออนไลน์ การทำงานบนเครื่องมือสื่อสารอย่างสมาร์ทโฟนอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างสรรค์สื่อและการนำเสนอเท่าทันยุคสมัย รวมถึงการสื่อสารและการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

Module 2 : การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้า

การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้าหรือบริการ เป็นการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทักษะการถ่ายภาพและการลงมือปฏิบัติจากการ Workshop จากผู้สอนที่เป็นตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติแก่ผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถมองเห็นภาพได้จริง ซึ่งมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การเตรียมอุปกรณ์ การจัดองค์ประกอบภาพ การจัดแสงในการถ่ายภาพ การใช้งาน APPLICATION ตกแต่งภาพอย่าง SNAPSEED ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทอดเรื่องราวให้เข้าถึงความรู้สึกนึกคิดของผู้คนที่ภาพถ่ายสามารถสื่อสารการเปลี่ยนความรู้สึก เปลี่ยนความเชื่อ ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้สามารถช่วยให้ลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า การบริการ รวมถึงก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของแบรนด์

Module 3 : การสร้างร้านค้าออนไลน์

การสร้างร้านค้าออนไลน์ในยุคดิจิทัลโดยผ่านทางการบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เช่น การสร้างร้านค้าออนไลน์ ผ่าน Facebook Page การใช้งาน Facebook Page การจัดการภาพ ราคา และเรื่องราวบน Facebook Page รวมถึงการ Live Facebook ระดับสูง และการตัดต่อวิดีโอด้วยSmartphone จาก Application KineMaster เทคนิคภาพซ้อนด้วย วิดีโอและรูปภาพ เทคนิคตัวหนังสือ ลายมือ Sticker และ effect ต่าง ๆ การแชร์วิดีโอออกสู่ Facebook และ YouTube เพื่อให้การสร้างร้านค้าออนไลน์มีความสมบูรณ์มากที่สุด

Module 4 : เทคนิคการทำตลาดออนไลน์

อินเทอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์เข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเพราะนอกจากจะเป็นทั้งแหล่งความรู้สร้างความบันเทิง เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและยังเป็นแหล่งขายสินค้าออนไลน์ปัจจุบันคนส่วนใหญ่หันมาใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตทำให้มีคนจำนวนมากหันมาทำธุรกิจผ่านช่องทางนี้กันมากขึ้นเช่น การขายเครื่องประดับ เครื่องแต่งกายอาหาร หรือว่าเครื่องสำอาง ซึ่งช่องทางตลาดออนไลน์จะช่วยให้ผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่มีเวลาเลือกซื้อสินค้าหันมาช็อปปิ้งผ่านช่องทางนี้มากยิ่งขึ้น ทำไมต้องเปิดร้านค้าออนไลน์ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการแนะนำการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์เทคนิคการเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้า สินค้าและบริการ

Module 5 : การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์

การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ที่เน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับ การวางแผนธุรกิจ การจัดการบัญชี ภาษีเบื้องต้น การบริหารคลังสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการต่างๆจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง ซึ่งแต่ละรายการมีปัจจัย ลักษณะของความต้องการ การจัดกลุ่มหมวดหมู่ของวัสดุและระดับความสำคัญซึ่งการบริหารและจัดการสต๊อกสินค้าจะทำให้ร้านค้าออนไลน์มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อาจารย์ผู้สอน

การใช้เครื่องมือสื่อสารในยุคดิจิทัล

อาจารย์กรรณ จรรยาวุฒิวรรณ์

อาจารย์อธิษฐ์ คู่เจริญถาวร

การถ่ายภาพและตกแต่งภาพสินค้า

อาจารย์เกียรติชัย หงษ์วิเศษ

การสร้างร้านค้าออนไลน์

อาจารย์ดวงกมล แสงจันทร์

อาจารย์จุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ

เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์

อาจารย์สราวุฒิ ทองศรีคำ

การบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์

อาจารย์จันทมาส จันทราช

ความรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน , ความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร , ความพร้อมด้านสินค้าหรือบริการของตนเองหรือชุมชน

การวัดประเมินผล

ผ่านเกณฑ์การประเมินด้วยแบบทดสอบหลังเรียนในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลโดยผ่านเกณฑ์ 60%