บทเรียนคณิตศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์

 

ภาพรวม

บทเรียนคณิตศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6) สอนให้รู้จริง คิดเป็น วิเคราะห์เป็น ทำเป็น โดย รองศาสตราจารย์ สมัย เหล่าวานิชย์ อาจารย์ผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ที่จะทำให้วิชาคณิตศาสตร์นั้นง่ายขึ้น จำนวน 7 บทเรียนคือ บทที่ 1 เซต และการให้เหตุผล (จำนวน 12 ชั่วโมง) บทที่ 2 ทฤษฎีจำนวน (จำนวน 5 ชั่วโมง) บทที่ 3 ระบบจำนวนจริง (จำนวน 10 ชั่วโมง) บทที่ 4 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน (จำนวน 12 ชั่วโมง) บทที่ 5 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม (จำนวน 12 ชั่วโมง) บทที่ 6 ตรีโกณมิติ (จำนวน 17 ชั่วโมง) บทที่ 7 ลำดับและอนุกรม (จำนวน 17 ชั่วโมง)