การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PBL01
ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2561
คำสำคัญ PBL, Project-based, Leaning, using, ICT, Constructionism, การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

การเรียนด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เป็นการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ที่มุ่งเน้นให้เรียนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน ทำให้ได้คิดออกแบบ ผลิต ไตร่ตรอง และเกิดการแก้ปัญหา ในระหว่างการสร้างชิ้นงานจึงทำให้เกิดการสร้างความรู้ขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งสาระวิชาและเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บทเรียนรายวิชา “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism (Project-based Learning using ICT: Constructionist Approach)” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูและนักศึกษาครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้

3. การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)

4. แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงกาโดยใช้ไอซีที

5. แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน

6. การประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. อธิบายหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ ที่นำสู่วิธีการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

3. อธิบายหลักการสำคัญของการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

4. อธิบายวิธีการจัดกิจรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

5. อธิบายความสำคัญของเครื่องมือไอซีที การเสาะแสวงหาเครื่องมือ และแนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงานของนักเรียน

6. อธิบายวิธีการประเมินการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาครู ครูทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป

ระยะเวลา

• เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 8 ชั่วโมง

เกณฑ์การประเมิน

ผู้เรียนที่เรียนจบหลักสูตร “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที” สามารถรับการรับรองในการเรียน 2 ระดับ เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดดังนี้

• ระดับที่1: รับเกียรติบัตรรับรองการเข้าเรียนออนไลน จากมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดทำบทเรียน เมื่อเข้าเรียนออนไลน์อย่างน้อย 60% (ประมาณ 4 ชั่วโมง) และทำแบบฝึกหัดคะแนนรวมผ่านอย่างน้อย 60%

• ระดับที่ 2: รับเกียรติบัตรรับรองการผ่านการเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย หากผู้เรียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้และการสร้างชิ้นงานด้วยไอซีที ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายจัดอบรมระยะเวลา 15 ชั่วโมง (3 วัน)

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายที่เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ปัจจุบัน (2560) ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #2

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #2

อาจารย์ว่าที่ร้อยตรีศักย์ชัย เพชรสุวรรณ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #2

ดร.ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #2

อาจารย์สุกัญญา นุตโร

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ผู้รวบรวมและจัดทำบทเรียน

นางเสาวเสาวดี คล้ายโสม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

***********************************