การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism (Project-based Learning using ICT: Constructionist Approach)

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PBL01
ชื่อหลักสูตร การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism (Project-based Learning using ICT: Constructionist Approach)
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน TBD
คำสำคัญ PBL, Project-based, Leaning, using, ICT, Constructionism, การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที
แชร์
 

ภาพรวม

คำอธิบายบทเรียน

การเรียนด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที เป็นการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรักชันนิซึม (Constructionism) ที่มุ่งเน้นให้เรียนรู้ผ่านการสร้างชิ้นงาน ทำให้ได้คิดออกแบบ ผลิต ไตร่ตรอง และเกิดการแก้ปัญหา ในระหว่างการสร้างชิ้นงานจึงทำให้เกิดการสร้างความรู้ขึ้น อันจะส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งสาระวิชาและเกิดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

บทเรียนรายวิชา “การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism (Project-based Learning using ICT: Constructionist Approach)” มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาครูและนักศึกษาครู ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constructionism รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

1. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2. หลักการและทฤษฎีการเรียนรู้

3. การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที (Project-based Learning using ICT)

4. แนวทางการจัดกิจกรรม การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

5. แนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงาน ของนักเรียน

6. การประเมิน การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

จุดประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ

1. อธิบายความสำคัญของการจัดการเรียนรู้สำหรับเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. อธิบายหลักการและทฤษฎีการเรียนรู้ ที่นำสู่วิธีการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

3. อธิบายหลักการสำคัญของการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

4. อธิบายวิธีการจัดกิกรรมการเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

5. อธิบายความสำคัญของเครื่องมือไอซีที การเสาะแสวงหาเครื่องมือ และแนวทางการใช้ไอซีทีสร้างชิ้นงานของนักเรียน

6. อธิบายวิธีการประเมิน การเรียนรู้ด้วยโครงการโดยใช้ไอซีที

ระยะเวลา

• เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 7 ชั่วโมง (30 นาที – 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

• ประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนรู้และการสร้างชิ้นงานด้วยไอซีที (3 วัน)

หมายเหตุ:ผู้เรียนจะได้รับเกียรติบัตร เมื่อผ่านการอบรมจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #2

รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #2

ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

ผู้รวบรวมและจัดทำบทเรียน

นางเสาวเสาวดี คล้ายโสม

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

***********************************