การอ่านและการเขียนภาษาไทย สถาบันภาษาไทยสิรินธร

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร RW001
ชื่อหลักสูตร การอ่านและการเขียนภาษาไทย สถาบันภาษาไทยสิรินธร
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 1 ส.ค. 2556
คำสำคัญ อ่านเข้าใจ, อ่านเชิงวิเคราะห์, เขียนประสานงาน, เขียนรายงาน, เขียนติดต่องาน, หลักสูตรการอ่าน, หลักสูตรการเขียน
แชร์
 

ภาพรวม

หลักสูตรการอ่านและหลักสูตรการเขียน สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรการอ่านและหลักสูตรการเขียน ภายใต้โครงการ “เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม” สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการ “เพื่อครูภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม”จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชปรารภในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยของครูผู้สอนภาษาไทยในโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งมิได้อยู่ในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โครงการดังกล่าวมีเป้าประสงค์ในการสร้างรูปแบบการเรียนด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนภาษาไทยของครูภาษาไทย กล่าวคือ ในส่วนการอ่าน ให้มีความสามารถถึงระดับที่อ่านเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความเนื้อหาของบทอ่านที่ซับซ้อนทั้งในสาขาและนอกสาขาความเชี่ยวชาญของผู้เรียน โดยมีเป้าหมายสุดท้าย คือให้ผู้เรียนมีวิจารญาณในการตัดสินที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลที่นำเสนอในบทอ่าน ในส่วนการเขียน ให้มีความสามารถในการกำหนดประเด็นและขยายประเด็นโดยเรียบเรียงเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง ชัดเจน และใช้ภาษาได้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของการเขียน สามารถใช้คำและประโยคได้หลากหลายและเหมาะสม สามารถเขียนติดต่องาน ประสานงาน หรือรายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรการอ่าน ประกอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวม 10 ตอน แต่ละตอนเริ่มด้วยบทบรรยาย หรืออธิบายประเด็นหลักของบทเรียน ตามด้วยแบบฝึกหัดแบบปรนัยที่ผู้เรียนสามารถตรวจคำตอบได้ด้วยตนเอง
หลักสูตรการเขียน ประกอบด้วยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์รวม 12 ตอน แต่ละตอนเริ่มด้วยบทบรรยาย หรืออธิบายประเด็นหลักของบทเรียน ตามด้วยแบบฝึกหัดแบบปรนัยที่ผู้เรียนตรวจคำตอบด้วยตนเอง และ/หรือแบบฝึกหัดแบบอัตนัยที่ผู้เรียนใช้สำหรับฝึกเขียนย่อหน้า บทความ หรือเขียนในรูปแบบเฉพาะ เช่น รายงานการประชุม บันทึกติดต่องาน และจะส่งงานของตนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยังผู้สอน ซึ่งอาจเป็นเพื่อนครูในท้องถิ่น หรือผู้สอนที่ประจำอยู่ที่สถาบันภาษาไทยสิรินธร กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์

ผู้จัดทำบทเรียน (เขียนเนื้อหาบทเรียน)

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ปราณี กุลละวณิชย์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ปรีชา ช้างขวัญยืน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์ ดร.เทพี จรัสจรุงเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้สนับสนุนโครงการ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย