สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช " การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ"

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร TC001
ชื่อหลักสูตร สร้างเสริมการเรียนรู้ด้านพืช " การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ"
หน่วยงาน มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่เรียน 1 ต.ค. 2560
คำสำคัญ ดอกไม้, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ขยายพันธุ์, ไม้ดอก, เศรษฐกิจ, การเตรียมอาหาร, ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, ปทุมมา
แชร์
 

ภาพรวม

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบ ในปี พ.ศ. 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ได้จัดทำโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ขนาดใหญ่ ให้ได้สื่อสาระที่ครูสามารถนำไปใช้สร้างสื่อการสอน และเป็นระบบ eLearning เพื่อการเรียนรู้ทางไกลสำหรับนักเรียนทั่วราชอาณาจักร ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและ WIFI อันจะเป็นการพัฒนาการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนไทยทั่วประเทศ

ดังนั้น เพื่อจัดทำเนื้อหาที่มีความเหมาะสมในระบบออนไลน์ภายใต้โครงการดังกล่าว สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงได้จัดทำบทเรียนหลักสูตรแบบเปิด (Open Courseware หรือ MOOCs – Massive Open Online Courses) ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการสอนของโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะเยาวชนผ่านระบบการเรียนออนไลน์แบบเปิด ที่อนุญาตให้ทุกคนเข้าถึงเนื้อหาวิชาที่มีคุณภาพได้อย่างเสรี

จากแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานประสานงานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จึงร่วมกับ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) ฝ่ายบริหารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร (สวทช.) จัดทำบทเรียนหลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพืช “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับ” เพื่อให้ความรู้ทั่วไปในเรื่อง ขั้นตอนการลงมือปฏิบัติเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช และแนะนำแหล่งเรียนรู้พรรณไม้ดอกปทุมมาซึ่งเป็นไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย เป็นต้นแบบของการศึกษาวิชาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและเซลล์พืช เพื่อให้เยาวชนตระหนักในการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างเหมาะสม ตลอดจนการสงวนรักษาไว้เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของประเทศชาติสืบต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษาครู ครูทั่วไป บุคลากรทางการศึกษา หรือกลุ่มคนที่สนใจทั่วไป

เนื้อหา

- บทนำ ปทุมมา.....ดอกไม้ของไทย

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเศรษฐกิจ

- การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ประดับ

- การเตรียมอาหารสำหรับเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

- ขั้นตอนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

อาจารย์ผู้สอน

คุณลิขิต มณีสินธุ์ นักปรับปรุงพันธุ์พืช และกรรมการผู้จัดการ Real Seed Co.Ltd. และกรรมการคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ สวทช.

อาจารย์ผู้สอน

นางกุญช์ชญา สวัสดี สวนกุญช์ชญา

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ นักวิจัยห้องปฏิบัติการอณูพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพพืช (BIOTEC)

อาจารย์ผู้ช่วยสอน

ดร. อรนุช ลีลาพร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

ดร. ยินดี ชาญวิวัฒนา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นางสาว สุกัญญา ศรีทันดร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นาย วิชิต แพพูล ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นางสาวภัทรพร ศุภปัญญาพงศ์ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นางสาว ดวงจิต โตไทยะ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นางสาว ญาดา บุญสอน ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นาย รุ่งโรจน์ รักมิตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (Biotec)

นาง ทิวา เทพมุณี บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร