เรียนรู้ฟิสิกส์จากเซิร์นและ LLNL

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร PH001
ชื่อหลักสูตร เรียนรู้ฟิสิกส์จากเซิร์นและ LLNL
หน่วยงาน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
วันที่เรียน 20 ส.ค. 2560
คำสำคัญ ฟิสิกส์อนุภาค, สื่อการสอนฟิสิกส์, particle physics, cern, LLNL, เซิร์น, cloud chamber, การหักเกของแสง, dark matter, สสารมืด, black box, รังสีอินฟราเรด, (Infrared), อิเล็คตรอน, Electron
แชร์
 

ภาพรวม

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เปิดโอกาสให้ครูฟิสิกส์ไทย ได้ไปเข้ารับการอบรมภาคฤดูร้อนจากสถาบันวิจัยทางด้านฟิสิกส์ระดับโลกอย่าง CERN (องค์การนิวเคลียร์ยุโรป (European Organization for Nuclear Research)) และ LLNL (Laurence Livermore National Laboratory) ภายใต้โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯ ซึ่งมีสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นฝ่ายเลขานุการโครงการ ทำให้ครูฟิสิกส์ที่มีโอกาสเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์ทั้งทางด้านทฤษฎี และแนวทางการสอนฟิสิกส์ที่ทันสมัยและจูงใจให้ผู้เรียนมีความเข้าใจ และสนใจเกี่ยวกับฟิสิกส์มากขึ้น

ในการจัดทำบทเรียนชุดนี้ผู้จัดได้เชิญครูฟิสิกส์ ที่มีประสบการณ์การอบรมจากสถาบันวิจัยทางด้านฟิสิกส์ระดับโลกดังกล่าวมาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนรู้จากสถาบันวิจัยระดับโลกเหล่านั้นให้แก่ ครู นักเรียน และนักศึกษาชาวไทย ให้มีความเข้าใจ และสนใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน

โครงการความร่วมมือไทย-เซิร์นตามพระราชดำริฯสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


รายนามครูผู้บรรยาย

ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น

1. ครูสุพัตรา ทองเนื้อห้า

2. ครูบุษกร การอรชัย

3. ครูเพียรกิจ นิมิตรดี

4. ครูพงษ์ธร แก้วยองผาง


ครูฟิสิกส์ที่เข้าร่วมค่ายฤดูร้อน Science Education Program ณ Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL)

1. ครูสายใย ไชยวัณณ์

2. ครูภูมิ ประยูรโภคราช

3. ครูรัชนิกร กุมรัมยะกุล