เส้นทางสายอาชีพ

รายละเอียด

หมายเลขหลักสูตร 0003
ชื่อหลักสูตร เส้นทางสายอาชีพ
หน่วยงาน โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
วันที่เรียน 1 ม.ค. 2559
คำสำคัญ
แชร์
 

ภาพรวม

แนะนำหลักสูตร

เส้นทางสายอาชีพ หลักสูตรการเรียนแบบอัธยาศัยโดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย เพื่อนำเสนออาชีพต่างๆ สำหรับผู้สนใจทุกคน

เส้นทางสายอาชีพ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ โดยมีเป้าหมายในการป้องกัน ช่วยเหลือส่ง เสริมพัฒนาผู้เรียนใน 3 ด้าน คือ

  1. การแนะแนวการศึกษา เป็นการแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนได้เต็มศักยภาพ รู้จักแสวงหาความรุ้จากแหล่งต่างๆ สามารถปรับตัวด้านการเรียนมีแนวทางในการศึกษาต่อ และมีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  2. การแนะแนวอาชีพ เป็นการแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนรู้จักตนเองและโลกของงานอาชีพอย่างหลากหลาย มีแนวทางในการเลือกอาชีพตามความถนัด ความสนใจและความสามารถของตน
  3. การแนะแนวด้านชีวิตและสังคม เป็นการแนะแนวที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตนเอง รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นมีแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่นบนพื้นฐานของความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างเป็นสุข
ทั้งนี้กิจกรรมแนะนำคาดหวังผลการเรียน มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
  1. เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของเวลา และวางแผนการใช้เวลาของตนเอง
  2. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ลักษณะงาน และอาชีพต่างๆ อย่างหลากหลาย รวมถึงมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพ สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอาชีพต่างๆ ได้
  3. เพื่อให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง / ผู้อื่น และยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถปรับตัดในการทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข
  4. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ

คุณสมบัติผู้เรียน

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น