คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

39/1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เว็บไซต์ : www.msci.chandra.ac.th

โทรศัพท์ : 02-5122937
ip-phone : 02-942-6800 และ 02-942-5800 ;ต่อ 4004 และ 4013
Facebook: คณะวิทยาการจัดการ