สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

 
 
 
 

...

สารจากผู้บริหารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)