โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

 
 
 
 

...

สารจากผู้บริหาร

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

“เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล แก่นความสามารถขององค์กรอยู่ที่การวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์” คือ แนวทางการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประเทศไทยและประชาชน โดยมีเป้าหมายหลักใน ๔ ปี ของการบริหารงานและนำพาองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ “สร้างสรรค์ผลงานที่มีความหมาย ก่อให้เกิดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับชาติและในระดับสากล”